Demographic profile of respondentsBack

性別

 

頻數
百分比
229
45
277
55
合計
506
100

 

年齡

 

頻數
百分比
18 - 29歲
91
18
30 - 59歲
288
57
60 歲或以上
127
25
合計
506
100

 

教育程度

 

頻數
百分比
小學或以下
119
24
中學
242
48
大專或以上
142
28
合計
503
100
拒絕回答
3
合計
506

 

你認為自己嘅政治取向,係傾向以下邊類? (請讀出頭三個答案,次序由電腦隨機排列)

 

頻數
百分比
傾向民主派
146
29
傾向建制派
90
18
傾向中間派
171
34
冇政治傾向/唔屬於任何派別
65
13
其他/唔知/難講
33
7
合計
505
100
拒答
1
合計
506